Print
 • 17. oktobar 2013. | 16:39:23

GARANCIJA

Na osnovu člana 36. stav 2. Zakona o prometu robe

Pravo na reklamaciju ostvaruje se:

 1. U roku od šest meseci od dana kupovine
 2. Uz obavezno posedovanje računa o kupovini, na kojem se jasno vidi broj računa i datum izdavanja istog
 3. Isključivo u prodajnom objektu u kojem je roba kupljena
 4. Ako potrošač poseduje reklamacioni list na memorandumu, sa potpisom i pečatom zvanično registrovanog servisa. Reklamacioni list mora da sadrži detaljan opis neispravnosti robe koja se reklamira


Kompanija Makedo-Gas doo dužna je da:

 1. Obavesti potrošača o odluci donetoj po reklamaciji, a u roku od osam dana od dana prijema reklamacije
 2. Ispuni osnovan zahtev iz reklamacije u roku od 15 dana od dana obaveštenja o donetoj odluci po reklamaciji
 3. Osnovan zahtev iz reklamacije ispuni na jedan od načina koji su propisani Zakonom o prometu robe


Ukoliko je zahtev za reklamaciju uvažen, kompanija Makedo-Gas doo dužna je da:

 1. Robu sa nedostatkom zameni novom robom. Ovaj način se može primeniti samo ukoliko kompanija raspolaže robom iste vrste ili kvaliteta kao što je reklamirana roba
 2. Potrošaču vrati iznos plaćen za tu robu u visini cene te robe, a koji se nalazi na računu o kupovini
 3. Uz saglasnost potrošača otkloni nedostatak na robi

 

Potrošač ne može ostvariti zakonom garantovana prava ukoliko je nedostatak na robi nastao krivicom potrošača ili nekog drugog lica, a usled nestručnog rukovanja ili fizičkog oštećenja.

Katalog svecica
Katalog grejaca